Din
följeslagare
i vården

Behöver du hjälp med vårdbyråkratin?

Just nu behöver vi testpersoner som får gratis hjälp. Fyll i formuläret!

Tänk på Syster Björn som en engagerad anhörig med expertkunskap. En följeslagare som känner till dina rättigheter och möjligheter i vården. Vårt uppdrag är att samordna din eller din närståendes vård, oavsett diagnos eller problembild, så att du får avlastning.

Vi är baserade i Stockholm och känner till den komplexa vårdorganisationens olika delar. Du anlitar oss enkelt och använder vår tjänst så kort eller lång tid du vill. 

Hur går det till?

 • Bedömning 3x

  1.

  Vi börjar med att titta på hur din situation ser ut, hur din eller din anhörigas vårdhistoria ser ut och hur du mår för ögonblicket. Vilka vårdkontakter finns? Vad fungerar och vad fungerar inte? Vi samlar, med ditt tillstånd, in data från journaler och en kompletterande intervju via videolänk och gör en sammanställning av informationen.

 • Problemidentifiering 3x

  2.

  Utifrån vad du berättar formulerar vi tillsammans de problem som du vill ha hjälp att lösa. 

 • Planering 3x

  3.

  Du får en omvårdnadsplan med åtgärder som är tidssatta, t ex möten med vården, samt åtgärder som du kan göra själv. På det sättet är du en aktiv part i vården men avlastas med de delar som du inte orkar eller kan hantera själv.
 • Genomförande 3x

  4.

  Vi genomför planen och håller dig och din familj uppdaterad om vad som är nästa steg och vilka alternativ som finns framåt. I den mån du och din familj behöver förklaringar och information på begripligt språk och i lugnt tempo, bistår vi med detta.

 • Uppföljning 3x

  5.

  Vi utvärderar hur din situation har förändrats och om du verkligen har fått dina problem lösta, eftersom vi vet att uppföljning är en viktig komponent i vårdande.

Björn
Björn Edberg, specialistsjuksköterska i intensivvård och grundare till företaget

Vad kostar det?


Vi erbjuder olika betalningsalternativ. Normalt betalar du en uppstartskostnad för ditt ärende. Därefter betalar du per timme för den tid vi lägger ner efter överenskommelse. I uppstarten ingår: 

- Samtal med patient och anhörig om hur situationen ser ut, tar vanligen ca 1-2 timmar och brukar delas upp på flera tillfällen så att information kan kontrolleras mellan mötena. Bäst kvalité fås om besöket gör på plats men det kan även genomföras via videolänk.
- Genomläsning av journalanteckningar, epikriser, kallelser, mätvärden och planerade åtgärder
- Förklaring vid behov av vad journaltexten betyder
- Sammanfattning av vilka problem som bringar mest lidande i vardagen
- Sammanfattning av eventuella oklarheter utifrån samtal och genomgång av journalerna
- Planering av åtgärder och kartläggning av vilket stöd som behövs från Syster Björn
- Förberedelse och rådgivning för kommande vårdmöte, t ex vårdplaneringsmöte, läkarbesök eller liknande
- Tidplan för uppföljning och framtagande av vårdplanen som du får i pdf-format. 

Eller så betalar du en kostnad för att få hjälp med ett komplett ärende under en viss tid. 

Oavsett vilket alternativ du väljer så kommer Syster Björn att kunna vara med under hela vårdprocessen, följa med på möten, ge råd, sammanfatta information och hålla dig som anhörig uppdaterad.

Ring för ett förutsättningslöst samtal! 076 083 79 48

Enklare problem med jobbiga konsekvenser

Anna, 62 år, lider av diabetes typ 2 och hypertoni (högt blodtryck). Hon hanterar sina sjukdomar relativt bra med regelbunden medicinering och livsstilsförändringar och har en god kontakt med sin husläkare, Dr Andersson.

Problemet började när Anna, under en årlig kontroll, blev rekommenderad att genomgå en ögonundersökning på grund av sin diabetes. Dr. Andersson hänvisade henne till ögonmottagningen på det närmaste sjukhuset och noterade detta i journalen. Anna fick en remiss för ögonundersökningen och blev tillsagd att vänta på en kallelse.

Veckor gick, och Anna och hennes make, Lars, började bli oroliga eftersom de inte hade hört något från ögonmottagningen. De försökte ringa sjukhuset flera gånger, men det var svårt att komma fram och de blev ofta ombedda att ringa tillbaka senare. De försökte också kontakta Dr. Anderssons mottagning för att få hjälp, men receptionisten där kunde inte erbjuda någon information om ögonmottagningen och sa att de borde avvakta.

Fler månader gick, och Anna och Lars kände sig alltmer frustrerade och oroliga. De kunde inte förstå varför det var så svårt att boka en enkel ögonundersökning. Anna började också känna sig orolig över sin diabeteskontroll eftersom hon inte hade fått sina ögon kontrollerade, vilket är viktigt för att upptäcka eventuella ögonskador i tid.

Till slut, efter nästan ett halvår, fick Anna och Lars ett brev från ögonmottagningen med en tid för undersökningen. De var lättade över att äntligen få en tid, men frustrationen över den bristande samordningen inom vården hade satt sina spår. De undrade varför det hade tagit så lång tid och varför de hade känt sig så övergivna i processen.

Vad är företagets roll?

Syster Björn är ett komplement, inte en konkurrent, till den offentligfinansierade vården. Vi vill erbjuda en väg framåt för människor som har frågor och problem som de känner att de inte får hjälp med av sjukvården idag. 

Vi jobbar med omvårdnad enligt vetenskapliga modeller och arbetssätt som lärs ut på sjuksköterskeutbildningar världen över, men som får stå tillbaka i den komplexa vårdapparatens kompromiss mellan behov och resurs. Vår roll är att samordna och informera. Eftersom du betalar för våra tjänster finns det ingen intressekonflikt; vi är inte en förlängd arm av regionen eller sjukhuset. Vi jobbar helt för ditt bästa.

Vi tror att vårt arbete dessutom kan avlasta akutsjukhusen genom att stötta människor i att hantera sin vårdprocess, genom att samordna vårdresurserna, svara på frågor och ge rekommendationer. Det minskar belastningen på akutmottagningar, vårdcentraler och telefoner i hela vårdapparaten. Alla vinner på effektiv samordning av resurser.

Utbildning är en central del i vårdande, både utbildning om sjukdomar men också utbildning om hur vården fungerar, eller om hur du som närstående kan agera för att vårda dig själv och för att stötta den som lider av ohälsa. Vi bistår med stöd och utbildning till närstående kring allt från psykiatri och missbruk till cancervård. Alla vinner på att vi som medborgare lär oss mer om vårdande.

Viktigt stöd vid svåra problem

Exemplet med Anna och Lars är relativt enkelt. En remiss ska skickas och tas emot. Men konsekvensen av långa väntetider och utebliven information leder till oro och stress. Syster Björns personal kan bidra med några saker utifrån olika perspektiv:

Koordinering av vård: Vi kan hjälpa till att samordna Annas vård genom att agera som en central kontakt mellan olika vårdgivare och mottagningar. Detta inkluderar att säkerställa att remisser skickas och tas emot korrekt, att bokningar görs i tid och att alla nödvändiga medicinska dokument och tester delas mellan vårdgivare.

Kommunikation: Vi kan fungera som en kommunikationsbrygga mellan Anna, Lars och deras husläkare. De kan vara tillgängliga för att besvara frågor, förtydliga medicinska rekommendationer och hjälpa till att överbrygga eventuella kommunikationshinder som kan uppstå. Ibland upplever människor att de inte förstår läkaranteckningar. Vi kan ge stöd genom att helt enkelt förklara vad det står i journalen.

Utbildning: Vi kan erbjuda Anna och Lars utbildning om hennes medicinska tillstånd (diabetes och hypertoni) och hur man bäst hanterar dessa tillstånd i vardagen. De kan också få råd om konkreta livsstilsförändringar och medicinering för att förbättra Annas hälsa.

Advokat för patienten: Om Anna och Lars känner sig övergivna eller inte får den vård de behöver, kan vi bevaka deras intressen. Vi kan försöka lösa eventuella problem eller hinder som uppstår i vårdsystemet och säkerställa att Anna får den bästa möjliga vården. Vi kan bistå vid klagomål och anmälningar till patientnämnden.

Företagets ursprung och framtid

Idén bakom Syster Björn uppstod en kall decembermorgon utanför ett akutsjukhus i Stockholm. Nyss hade företagets grundare stått och pratat med den närmaste anhöriga till en patient som spenderade sin sista tid i livet på nyss nämnda sjukhus. Personen led av svår sjukdom och ville åka hem till Jul. Tyvärr var det ogörligt att få till en lösning inom ramen för de strukturer som finns i vården. Hemsjukvård kunde inte komma med så kort varsel. Personen var för sjuk för att klara sig utan intravenösa läkemedel och avancerad omvårdnad flera gånger per dag. Familjen var slutkörd och nedstämd. På vårdavdelningen var personalen helt fenomenal på sin grej, att vårda svårt sjuka på sjukhus, men inte på att se till helheten.

"Varför går det inte att lösa det här", frågade sig Björn Edberg. Efterforskningar bland bemanningsföretag, privata och offentliga vårdaktörer och bland patienter gav inget vettigt svar. En slutsats blev att hur mycket vårdgivare än jobbar med konceptet personcentrerad vård, så kvarstår det faktum att en vårdgivare representerar sin finansiär, och inte kan agera helt utifrån patientens eller närståendes behov. 

Under åren har Syster Björn blivit ett nätverk av sjuksköterskor som med olika erfarenheter och kompetensområden hjälps åt att bygga ett system för att tillvarata människors behov i förhållande till vårdapparaten. Vi vill använda avancerade tekniska lösningar för information och samordning och lägger en hel del av vår tid på att utveckla nya arbetssätt som ska förenkla mötet mellan patient och vårdpersonal. Tanken är att du som patient eller närstående inte ska behöva fokusera på hur systemet är uppbyggt utan bara på ditt eget liv.